తక్కువ ఖర్చుతో మగ్గం అవసరం లేకుండా నార్మల్ సూదితో డిజైన్ వేసుకోండి#norma... Neon, Ees